Korpa 

Opći uslovi poslovanja Gorenje internet prodavnice

Prodavač

Naziv: "Gorenje Commerce" d.o.o. Sarajevo,
Adresa: Kamenolom br.11 71215 Blažuj ,Sarajevo
Telefon: 00387 33 755 666 Fax: 00387 33 755 669
E-mail: office@gorenje.ba i webshop.ba@gorenje.com

Upisan u registar, Općinski sud u Sarajevu: 65-01-0404-11

ID broj: 4200100960005
PDV broj:200100960005

Broj računa i naziv banke:
1610000018110008 Raiffeisen Bank d.d., Sarajevo
1322602020002812 NLB Banka, Sarajevo

 

Kontakti Gorenje Internet prodavnice:

E-mail: webshop.ba@gorenje.com

Mobilni/Viber broj: 061 53 73 73

Telefonski broj za BiH:

+387 33 755 677

+387 33 755 630

 

Radno vrijeme:

PONEDJELJAK - PETAK od 09:00 do 18:00 sati
 

 • Subota i nedelja su neradni dan
 • U dane državnih praznika se ne radi

 

Namjera Prodavača:

Namjera Prodavača je da svim korisnicima internet stranice pod jednakim uslovima, bez diskriminacije i pod ovim Općim pravilima i uslovima prodaje ponudi:

 • kupovinu ispravnih i sigurnih proizvoda u originalnoj ambalaži putem interneta, sa detaljnim uputstvima i objašnjenjima te upoznavanjem kupca sa svojstvima robe na njegov zahtjev;
 • besplatnu dostavu na području BiH za proizvode vrijednosti od 51,00 KM sa PDV-om, u originalnoj ambalaži do ulaza u stambeni ili poslovni objekat na ugovorenoj adresi do ulaza u stambeni ili poslovni objekat ili drugu ugovorenu adresu, u ugovorenom roku, ugovorenog kvaliteta, u ugovorenoj količini zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom: (deklaracija, uputstvo za upotrebu i rukovanje proizvodom, garantni list i garantna izjava, spisak ovlaštenih servisa)
 • uslugu servisiranja kupljenih proizvoda u garantnom i vangarantnom roku

Ako Prodavač pojedinim grupama ponudi posebne uslove (porodilje, mladenci, invalidi, penzioneri i dr.), ti uslovi će biti jasno istaknuti.

 

Kupac:

Kupac proizvoda je svako punoljetno i poslovno sposobno fizičko lice koje kupuje ponuđene proizvode za svoje lične potrebe i za potrebe svog domaćinstva ili pravno lice koje kupuje proizvode isključivo za svoje vlastite potrebe (aparati za domaćinstvo).

Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili staratelja. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavač ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupac koji ne prihvata ove Opće uslove poslovanja i nadležnost suda u Sarajevu, treba da se suzdrži od kupovine putem ove Internet prodavnice i proizvode kupi u klasičnim prodavnicama „Gorenje Commerce“ d.o.o. Sarajevo prema Pravilima tih prodavnica:

 • Gorenje Studio Malta Malta br. 27.,Sarajevo
 • Gorenje Studio Tuzla Albina Herljevića 19.,Tuzla
 • Hisense / Gorenje Studio Mostar Trg Ivana Krndelja 36, Mostar
 • Gorenje Studio Banja Luka Jovana Dučića 25. Banja Luka
 • Prodavnica „Blažuj“ Kamenolom 11., Blažuj
 • Prodavnica „Zenica“ Mehmedalije Tarabara bb, Zenica

 

Ravnopravnost polova:

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovim Općim uslovima poslovanja za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola jedakopravno i bez diskriminacije.

 

Pravo na izbor jezika i pisma / ravnopravnost jezika i pisama:

Kupac ima pravo da se koristi jednim od jezika i jednim od pisama u službenoj upotrebi u BiH jednako kao i Prodavač.

 

Predmet, sadržaj i izmjena Općih uslova poslovanja:

Ovi Opći uslovi poslovanja dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.

Opštim uslovima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavača vezano uz uslove i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uslove, rok i načine plaćanja, uslove garancije za ispravnost prodatog proizvoda (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na Proizvod(e) i usluge Prodavača, dostavu Proizvod(a), pravo na odustanak od ugovora, raskid ugovora, zaštitu ličnih i drugih podataka, mjerodavno pravo i nadležnost suda u Sarajevu i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet prodavnice.

Opći uslovi poslovanja Internet prodavnice čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavača i Kupca ovim putem.

Prodavač je ovlašten u skladu sa svojom poslovnom politikom i bez prethodne obavijesti izmijeniti sadržaj Općih uslova, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz Internet prodavnicu.

Prodavač zbog prirode pristupa internet stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Internet prodavnici, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja Internet prodavnice od strane Kupca, zbog razloga na koje Prodavač ne može uticati.

 

Oslobađanje Prodavača od odgovornosti u slučaju promjene podataka:

Prodavač se svojim najboljim naporima trudi osigurati tačnost i ažurnost podataka objavljenih na internet stranicama. Uprkos tome karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena mogu se promijeniti tako brzo da Prodavač ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internet stranicama.

U tom slučaju Prodavač će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Sve fotografije proizvoda na internet stranici Gorenje Commerce-a su simbolične.

 

Autorska, vlasnička i druga srodna prava, pravo na žig:

Gorenje Commerce d.o.o. ovlašteno je za upotrebu žiga gorenje i objavljenih sadržaja na internet stranici www.gorenje.ba i pripadaju mu autorska i eventualno druga srodna prava na svim sadržajima (tekstovima, slikama, fotografijama, skicama, nacrtima, audio-video snimkama, itd....) objavljenim na internet stranici www.gorenje.ba i njenim izvedenicama/pod-stranicama. Zabranjeno je svako reproduciranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, prerađivanje ili širenje tih sadržaja u komercijalne svrhe. Sadržaji objavljeni na navedenim internetskim stranicama mogu se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju sačuvati sva navedena upozorenja o ovlaštenjima, autorskim i drugim srodnim pravima.

 

Upotreba kolačića (cookies) na internetskim stranicama i društvenim mrežama Gorenje Commerce d.o.o.

Gorenje Commerce d.o.o. može koristiti kolačiće (tzv. Cookies) za prikupljanje i obrađivanje podataka korisnika. Ti se podaci koriste u svrhu prikupljanja skupnih statističkih podataka o korisnicima, te datumu i vremenu njihovog pristupa internetskim i društvenim stranicama. U slučaju da podaci prikupljeni putem kolačića predstavljaju lične podatke korisnika, na iste se primjenjuju sva pravila predviđena za zaštitu ličnih podataka kupaca i korisnika internet stranica Gorenje Commerce d.o.o. i društvenih mreža. Više o upotrebi kolačića pročitajte OVDJE.

 

Poveznice na internet stranice ili društvene mreže trećih osoba:

Internet stranice i društvene mreže Gorenje Commerce d.o.o. mogu uključivati poveznice (tzv. link) na internet stranice ili društvene mreže trećih osoba. Zbog prirode globalne mreže Gorenje Commerce d.o.o. garantuje zaštitu ličnih podataka u skladu sa gore navedenim pravilima isključivo za internet stanice i društvene mreže kojima upravlja, a ne i za treća lica.

 

Komunikacija:

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavača i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskim putem čiji broj Kupac unosi prilikom procesa registracije.

Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavač šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Prodavač mora biti jasno vidljiv. Prodavač će bezuvjetno poštovati želju Kupca ili Korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesečnim akcijama.

Prilikom registracije svaki Kupac ili Korisnik se automatski prijavljuje na newsletter. Moguće je opozvati prijem newslettera na način da kada se primi prvi newsletter kliknete na link – odjava s newslettera. Ako postoji problem s odjavom, kontaktirajte Gorenje Commerce d.o.o. na mail naveden u podacima o Prodavaču.

 

Oznake dostupnosti na proizvodu:

„Dostupno online“ ili "Dodaj u korpu" znači da je proizvod moguće naručiti putem Internet prodavnice pod ovim Općim uslovima prodaje.

„Potražite u trgovinama“ znači da je proizvod moguće kupiti u klasičnim prodavnicama Prodavača pod uslovima prodaje u tim prodavnicama.

Proces kupovine započinje urednom registracijom kupca, izjavom kupca u aplikaciji da je Opće uslove poslovanja pročitao, razumio i da ih prihvata i izjavom da prihvata ugovoreno mjerodavno pravo i nadležnost suda u Sarajevu o čemu će sa Prodavačem sačiniti i poseban sporazum u pisanoj formi.

 

Registracija kupca:

Registracija Kupca podrazumijeva registraciju e-mail adrese i ličnih podataka: ime i prezime, adresa, poštanski broj i grad, broj telefona i (ili) mobitela i faksa ,a za pravna lica naziv i adresa, poštanski broj i grad, broj telefona i (ili) mobitela i faksa, ID broj, PDV broj, transakcijski računi u bankama. Sva dalja komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavača i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskim putem.

Kupci su dužni dati tačne, važeće i potpune lične podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavača da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.

 

Zaštita ličnih podataka kupaca i korisnika internet stranica i društvenih mreža Gorenje Commerce d.o.o.

Lični podaci Kupaca proizvoda i usluga i korisnika internetskih stranica www.gorenje.ba, kao i korisnika društvenih mreža Facebook Gorenje BiH i sl., koje su upravljane od strane Gorenja Commerce d.o.o. zaštićeni su i čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o zaštiti potrošača i dr. pozitivnim propisima, i ne mogu se saopštavati trećim licima ni licima unutar grupe „Gorenje“. Tako prikupljeni lični podaci će biti upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koje se pružaju. Lični podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje korisnika o ponudama proizvoda i druge slične marketinške ili promotivne komunikacije. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim uposlenicima i onima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Korisnik ima pravo na dopunu, izmjenu ili brisanje ličnih podataka, kao i usprotiviti se obradi ličnih podataka u svrhu promotivnih i marketinških aktivnosti na mail office@gorenje.ba . Korisnik garantuje da su podaci koje je naveo tačni, potpuni i ažurni i istiniti te korištenjem internetskih stranica i društvenih mreža Gorenje Commerce d.o.o. potvrđuje da je saglasan sa upotrebom njegovih ličnih podataka na način i u svrhu kako je to gore navedeno.

 

Narudžba:

Kupac odabire najmanje jedan proizvod, ubaci ga u korpu i pošalje narudžbu. Proizvod se naručuje i prodaje pod njegovim imenom, karakteristikama i upotrebnim vrijednostima, sa jasnim i detaljnim uputstvima za upotrebu, po istaknutim cijenama i troškovima sa uključenim porezima i pod ovim Općim uslovima poslovanja.

 

Potvrda narudžbe od strane Prodavača:

Prodavač će Kupcu potvrditi narudžbu ukoliko je proizvod na lageru najkasnije u roku od dva radna dana ukoliko se sa Kupcem drugačije ne dogovori. Ukoliko proizvod nije na lageru Prodavač će u istom roku od dva dana odbiti narudžbu, ukoliko se sa Kupcem drugačije ne dogovori.

 

Cijene:

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u konvertibilnim markama (KM) te sadrže PDV. Gorenje Commerce d.o.o. Sarajevo, zadržava pravo izmjene maloprodajnih cijena. Maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe. Proizvodi na rasprodaji su vidno označeni cijenom prije i cijenom nakon sniženja. Najveći procenat sniženja cijena iznosi najmanje 1/5 vrijednosti svih proizvoda na rasprodaji.

 

Akcije, uslovi i trajanje:

Razdoblja trajanja i uslovi akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

 

Rok plaćanja:

Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavača o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja po pouzeću.

U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavač i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavača i ista se briše iz sistema.

 

Način plaćanja:

 1. Način i sigurnost plaćanja po pouzeću: Ova opcija Vam omogućava da izvršite plaćanje nakon što vam roba bude dostavljena na adresu. Plaćanje vršite direktno Dostavljaču robe koji vam izdaje potvrdu plaćanja i uručuje proizvod(e) sa pratećom dokumentacijom,te original fiskalni račun, i Sporazum o nadležnosti suda. Plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama u važećim apoenima valute.
 2. Virmanom po predračunu: Ova opcija vam omogućava da izvršite plaćanje elektronskim putem ili tradicionalnim popunjavanjem ručnog naloga u banci ili pošti. U ovom slučaju obavezno morate da navedete u polje „svrha uplate“ broj predračuna po kojoj vršite plaćanje. Po zaprimljenoj uplati, započinjemo sa obradom vaše narudžbe i roba će biti poslana na vašu adresu. Kako se datumi izrade narudžbe i zaprimanja uplate mogu razlikovati, moguće je da rok isporuke bude promijenjen u odnosu na datum narudžbe.
 3. Plaćanje karticama:
  a. JEDNOKRATNO PLAĆENJE: MasterCard, Maestro, Visa.
  b. PLAĆENJE NA RATE Visa CLASSIC, MasterCard/Visa revolving i Zlatna Visa kartica UniCredit Bank d.d. - do 6 rata za robu ukupne maloprodajne vrijednosti (po jednom računu) iznad 200,00 KM.

 

Plaćanje od strane lica koje nije kupac robe:

Plaćanje na opisani način u ime, za račun i uz saglasnost Kupca, mogu izvršiti i treća lica isključivo u svojstvu platioca proizvoda i bez ikakvog uticaja na sadržaj kupoproprodajnog ugovora i ugovorenu isporuku proizvoda Kupcu.

 

Sigurnost plaćanja:

Platne kartice:

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i Monry Payments d.o.o. servisa, te obratno. Prodavač ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama. Dostupan im je samo broj autorizirane transakcije.

Kupac je sam odgovoran za pristup svom sistemu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i šifri. Kupac garantuje za tačnost i istinitost svih dostavljenih podataka te Prodavaču odgovara za štetu nastalu zbog netačnih odnosno neistinitih podataka.

 

Rok isporuke:

Rok isporuke iznosi najviše (3) tri radna dana od dana potvrde narudžbe. Izuzetno, rok se može saglasno produžiti u slučaju da nema proizvoda na lageru ili u slučaju događaja koji Prodavač nije mogao predvidjeti niti spriječiti.

Rok isporuke za narudžbe za koje je Kupac odabrao način plaćanja putem predračuna, počinje da teče od dana uplaćenih sredstava po predračunu.

U slučaju da Prodavač iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti proizvod(e), dužan je odmah o tome informisati Kupca i vratiti mu novac u roku od 15 (petnaest) dana od dana slanja obavijesti o nemogućnosti isporuke.

 

Dostava:

 1. Dostava se vrši isključivo na području BiH;
 2. Dostava proizvoda je besplatna za naručene proizvod/e vrijednosti od 51,00 KM sa PDV-om, za proizvod/e vrijednosti do 50,00 KM sa PDV-om dostava se naplaćuje u visini 9,25 KM sa PDV-om, naplatu vrši ugovorni partner „Euro Express“ d.o.o. po pouzeću proizvoda.
 3. Dostava se vrši isključivo radnim danom putem Dostavne službe „Euro Express“ d.o.o. Jovana Dučića 23a, Banja Luka, koji je ugovorni partner Prodavača.
 4. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekat, kuću ili zgradu, odnosno poslovni objekat na ugovorenoj adresi koju kupac navede u narudžbi a do koje je moguće doći sa javno prometne površine prevoznim sredstvom (kamion,kombi). Ukoliko nije moguće pristupiti do naznačene adrese, dostava će se izvršiti do najbližeg istovarnog mjesta koji je prethodno dogovoren sa Kupcem.
 5. Dostava ne uključuje unos proizvoda u stambene i poslovne prostore;
 6. Dostava ne uključuje uslugu montaže i stavljanja u upotrebu proizvoda. Za stavljanje proizvoda u upotrebu, što nije uključeno u cijenu proizvoda, obratite se Prodavaču na jedinstveni broj telefona 033 755 600 (Pozivni centar) ili ovlaštenom servisu SERVISNA MREŽA U BiH.
 7. Kupac se obavještava o tačnom datumu dostave.
 8. Na sam dan dogovorene dostave, Kupca će kontaktirati uposlenik Dostavljača radi najave dolaska.

 

Neuspjela dostava / primopredaja:

U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac lično ili druga punoljetna osoba koju je Kupac ovlastio za prijem, ili ako odbiju prijem proizvoda, Dostavljač će proizvod vratiti Prodavaču na njegovu adresu i ispostaviti mu račun.

Prodavač će odmah a najkasnije u zakonskom roku od 15 dana vratiti cijenu umanjenu za efektivan trošak transporta koji je platio Dostavljaču prema ispostavljenom računu.

 

Primopredaja proizvoda i original fiskalnog računa:

Primopredaja proizvoda se vrši u ugovorenom terminu, na ugovorenoj adresi potpisivanjem otpremnice i tom prilikom Kupac preuzima proizvod sa svom pratećom dokumentacijom (deklaracija, garantni list sa spiskom ovlaštenih servisa, uputstvo za upotrebu).

Tom prilikom Kupac preuzima i original fiskalni račun te Sporazum o mjesnoj nadležnosti suda, koji potpisan vraća Prodavaču u jednom primjerku putem Dostavljača.

Kupac je dužan pregledati proizvod i ne preuzimati ga u slučaju oštećenja ambalaže, u suprotnom, se smatra da je proizvod preuzet neoštećen sa neoštećenom ambalažom.

 

Ugovor, mjesto i datum zaključenja ugovora:

Ugovor je zaključen u Sarajevu, na dan kada Kupac zaprimi potrvrdu narudžbe u skladu sa ovim Općim uslovima poslovanja.

 

Trajanje ugovora:

Ugovor zaključen između Prodavača i Kupca je jednokratan i prestaje ispunjenjem ugovora, odustajanjem od ugovora, ili raskidom ugovora u cjelosti ili djelimično.

 

Ispunjenje ugovora:

Ugovor se smatra ispunjenim urednom isporukom proizvoda i plaćanjem cijene za isporučeni proizvod pod ugovorenim uslovima. Pravo Kupca na odustajanje od kupovine - ugovora: Kupac ima pravo da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema kupljenog proizvoda bez ikakvog obrazloženja ili razloga odustane od ugovora pisanom izjavom. Pisana Izjava treba da sadrži ime i prezime kupca, adresu, broj telefona, e-mail i podatke o preuzetom proizvodu. Pisana Izjava se dostavlja Prodavaču elektronskom poštom, faksom ili poštom na adresu Prodavača. Obaveza Kupca je da Prodavaču u svojoj oragnizaciji i o svom trošku vrati proizvod koji mu je isporučen u originalnoj ambalaži i u nepromijenjenom stanju, uz originalni fiskalni račun i prateću dokumentaciju.

Obrazac odustajanja

 

Povrat novca u slučaju odustanka kupca od ugovora:

U slučaju odustanka Kupca od ugovora o kupovini Prodavač je dužan kupcu vratiti novac, odmah a najkasnije u roku do 15 (petnaest) dana od dana prijema pisanog obavještenja od Kupca da odustaje od ugovora. Ovo podrazumijeva da je kupac vratio proizvod na adresu Prodavača u nepromijenjenom stanju i u originalnoj ambalaži unutar roka od 15 (petnaest) dana za povrat proizvoda. Prodavač nije dužan vratiti novac za dostavu naručenog/ih proizvoda na adresu Kupca za proizvod/e vrijednosti do 50,00 KM sa PDV-om a za koje ugovorni partner "Euro Express" d.o.o. naplaćuje dostavu po pouzeću u visini od 9,25 KM sa PDV-om.

 

Raskid ugovora zbog neispunjenja:

Kupac ima pravo na raskid ugovora u slučaju neispunjenja ugovora od strane prodavača:

 • Proizvod nije isporučen u ugovorenom roku
 • Proizvod nema ugovorena svojstva i odlike, ne odgovara naručenom modelu ili specifikaciji pod uslovom,
 • da je odmah a najkasnije u zakonskom roku od 8 (osam) dana dostavio reklamaciju Prodavaču
 • da je ostavio Prodavču naknadni rok za ispunjenje ugovora
 • Napomena: fotografije ne označavaju proizvode i date su samo kao ilustracija.

 

Raskid ugovora zbog djelimičnog nedostatka:

Kupac ne može raskinuti ugovor niti mogu nastupiti posljedice raskida ugovora (vraćanje proizvoda i vraćanje cijene) ukoliko je nedostatak neznatan ili ako samo dio isporučenog proizvoda ima nedostatak.

Kupac može raskinuti ugovor i u slučaju djelimičnog nedostatka na proizvodu pod uslovom da je Prodavača obavijestio o djelimičnom nedostatku i da mu je ostavio primjeren rok za uklanjanje nedostataka, osim ako iz okolnosti konkretnog slučaja očigledno proizilazi da Prodavač neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, ili ako je Prodavač izjavio da neće ispuniti ugovor.

 

Raskid ugovora po zakonu

Ugovor se raskida po samom zakonu, ako Prodavač ne ispuni ugovor u cjelosti ili djelimično ni u naknadno ostavljenom roku, osim ako kupac bez odlaganja izjavi da ugovor održava na snazi.

 

Garancija za ispravno funkcionisanje proizvoda (Garancija)

Svi proizvodi koji su u prodaji u Internet prodavnici imaju garanciju uvoznika odnosno proizvođača te osiguran servis u garantnom roku i izvan garantnog roka, kao i odgovarajuće rezervne dijelove u Bosni i Hercegovini.

Za ostvarivanje prava iz garantne/jamstvene izjave Kupci se mogu obratiti prodavaču na jedinstveni broj telefona za cijelu Bosnu i Hercegovinu, 033 755 600 (Pozivni centar).

Uslovi garancije/ jamstva navedeni su u u Garantnom/Jamstvenom listu, koji je priložen svakom proizvodu. Više o garanciji/jamstvu za ispravnost Proizvoda robne marke Gorenje saznajte ovdje.

 

Prigovor/Reklamacije:

Kupac je dužan pregledati preuzeti proizvod i o nedostacima odmah a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja obavijestiti Prodavača u pisanoj formi putem e- maila, putem faksa ili poštom, jer se u suprotnom smatra da je primio proizvod bez vidljivih nedostataka.

Ukoliko proizvod ima oštećenu ambalažu,
ne preuzimati ga od Dostavljača jer se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

Ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja
Kupac treba najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja proizvoda obavijestiti Prodavača o vidljivim mehaničkim nedostacima proizvoda (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina, napuknuća i sl.).

Ukoliko proizvod nema oštećenja ambalaže ni vidljivih oštećenja
Kupac treba pregledati proizvod radi utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, i o eventualnim nedostacima obavijestiti Prodavača najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja proizvoda u pisanoj formi putem e- maila, putem faksa ili poštom.

Ukoliko Kupac naknadno otkrije skriveni nedostatak a najkasnije u garantnom roku koji teče od dana preuzimanja proizvoda, potrebno je da u pisanoj formi podnese zahtjev za otklanjanje nedostataka na proizvodu. Skriveni nedostaci su nedostaci koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda. U prigovoru će Kupac istači i određeni Zahtjev prema Prodavaču: za zamjenu proizvoda drugim ispravnim proizvodom, za servisiranje/popravak proizvoda ili za povrat cijene.

Obrazac reklamacije

 

Odgovor prodavača na prigovor/reklamaciju

Prodavač je dužan dostaviti odgovor Kupcu u pisanoj formi u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije/zahtjeva. Ako je reklamacija i zahtjev Kupca za otklanjanje nedostataka opravdan, Prodavač će bez odgađanja udovoljiti zahtjevu Kupca. Ako Prodavač osporava nedostatak u odgovoru će navesti razloge zbog kojih zahtjev nije opravdan.

Ako Prodavač osporava nedostatak, a Kupac ne odustaje od svog zahtjeva, stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva daje ovlašteni sudski vještak ili nadležni institut u Bosni i Hercegovini.

Ako se vještačenjem dokaže nedostatak na proizvodu ili usluzi, troškove vještačenja snosi Prodavač,u suprotnom su teret Kupca.

 

Odgovornost za proizvod:

Prodavač ima svojstvo proizvođača i odgovoran je za štetu uzrokovanu greškom na proizvodu u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini.

 

Mjerodavno pravo i nadležni sud

Ovi Opći uslovi sačinjeni su u skladu sa trgovačkim propisima i Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim propisima Bosne i Hercegovine. Prodavač i Kupac će nastojati sve sporove rješavati sporazumno a ako u tome ne uspiju,ugovaraju nadležnosti suda u Sarajevu u ovoj elektronskoj formi te i u pisanoj formi prilikom preuzimanja proizvoda.

 

Sporazum o mjesnoj nadležnosti suda

 1. Ugovorne strane su saglasne,da je u slučaju spora po navedenom ugovoru na daljinu mjesno nadležan sud u sjedištu Prodavača.
 2. Saglasno izjavljenoj volji ugovornih strana, za sporove je nadležan Općinski sud u Sarajevu.
 3. Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja.
 4. Sporazum je sačinjen u elektronskoj formi, prihvatanjem Općih uslova poslovanja.