Korpa 

Garancija

 

Dodatna garancija na odvojene komponente

Dodatnih 10 godina garancije dostupno je na posebnim komponentama određenih aparata. Za više detalja, pogledajte ponudu koja se nalazi ispod.


 

5 godina garancije za velike kućanske aparate Gorenje

Gorenje Commerce d.o.o. uveo je 1.06.2007. na bh tržište važnu novost i izuzetnu prednost za kupce i korisnike velikih kućanskih aparata.

Svi veliki kućanski aparati Gorenje, kupljeni u BiH od 1. juna 2007. nadalje, imaju petogodišnju garanciju koje ne vrijedi za mikrovalne pećnice i male kućanske aparate. Kao što je bilo i do sada, kada je vrijedilo tri godine, i sada za petogodišnju garanciju vrijedi da je servisna usluga obavljena samo na temelju originalnog računa o kupovini kućanskog aparata odnosno da vrijede svi opći uvjeti koji su navedeni u garantnom listu koji je priložen svakom kućanskom aparatu.

Konkurentska prednost aparata, koji su u cijelosti izrađeni od visokokvalitetnih i ekološki prihvatljivih, neškodljivih komponenata, je - pored vrhunske kvalitete - još i privlačni dizajn, jednostavna upotreba aparata, tehnična dorađenost detalja, bezbroj inovativnih rješenja te rješenje funkcioniranja aparata uz upotrebu naprednih tehnologija.

Odluka o produženju garantnog roka usvojena je u Gorenju na temelju potpunog povjerenja u domaću razvojnu tehnologiju i vrhunski kvalitet aparata pri čemu se radi kako o vrhunskoj izradi tako i o izvanredno kvalitetnim komponentama ugrađenim u kućanske aparate. U Gorenju naglašavaju da je odluka o petogodišnjoj garanciji donesena s mišlju o još većem zadovoljstvu i bezbrižnosti kupaca prilikom kupnje i uporabe aparata Gorenje.

Šta podrazumjeva garancija od 5 godina?

 

Garantna izjava

Izjavljujemo:

 • da će proizvod tokom navedene garancije ispravno djelovati, budete li ga koristili u skladu sa njegovom namjenom i uputama za upotrebu,
 • da ćemo na Vaš zahtjev, što ste ga dali tijekom garancije, na svoj trošak otkloniti grešku i nedostatke na proizvodu zbog kojih proizvod ne djeluje ispravno, najkasnije tokom 45 dana od dana prijave greške.

Za vrijeme popravka, aparatu se produžuje garancija za period od dana prijave kvara do dana popravke. Proizvod koji ne bude popravljen u spomenutom roku, na Vaš zahtjev zamijenit ćemo s novim, pri čemu se zamjena smatra vidom popravke i ne izdaje se nova garancija. Garancija počinje vrijediti sa danom prodaje na malo, što možete dokazati sa potvrđenim garantnim listom (naziv i sjedište poduzeća što je proizvod prodalo na malo, pečat, datum prodaje, te potpis prodavača) i originalnim računom u skladu sa Zakonom.

Garantni rok: 5 (pet) godina

 • perilice posuđa, kupljene od 16.06.2014 godine
 • perilice rublja,
 • sušilice rublja,
 • hladnjaci i zamrzivači,
 • štednjaci,
 • ugradbeni hladnjaci,
 • zamrzivači,
 • pećnice,
 • kuhajuće ploče i kuhinjske nape.

Garantni rok: 3 (tri) godine

 • perilice posuđa, kupljene do 16.06.2014 godine
 • klima uređaji kupljeni do 03.04.2019 godine

Garantni rok 2 (dvije) godine

 • usisivači, mikrovalne pećnice, mali kućanski aparati,
 • klima uređaji (Gorenje i Hisense) kupljeni od 04.04.2019 godine

Napomena!

Aparati koji su neispravni, a po fabričkom uputstvu se ne popravljaju, mijenjaju se ispravnim aparatima u garantnom roku, pod istim uslovima predviđenim za popravku aparata u garantnom roku. Isto se odnosi i na aparate u vangarantnom roku, ali pod uslovima predviđenim za popravku u vangarantnom roku.

Garancija se ne priznaje i ne produžuje u sljedećim slučajevima:

 • ako se aparat ne koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu i garantnim listom,
 • ako je ugradnja, priključenje i održavanje nepravilno izvršeno,
 • zbog popravka, što je obavila neovlaštena osoba,
 • zbog nemarnog rukovanja, koje je izazvalo kvar proizvoda,
 • zbog oštećenja, nastalog mehaničkim udarcima krivnjom kupca, odnosno treće osobe,
 • ako je do oštećenja aparata došlo
 • zbog više sile (udara groma, strujnog udara, požara, prirodne nepogode i slično).

Popravci u garantnom roku

Za popravke u garantnom roku obavezni ste ovlaštenom serviseru predočiti:

 1. uredno popunjen i ovjeren originalni garantni list.
 2. originalan račun izdat u skladu sa Zakonom.

 

Napomena!

Svi aparati obuhvaćeni garancijom moraju da posjeduju svu prateću dokumentaciju predviđenu Zakonom uključujući i garantni list. Davalac garancije ne izdaje prepise ni duplikate garantnog lista.

Vrijeme zagarantovanog servisiranja obuhvata servisiranje u garantnom i vangarantnom roku. Vrijeme zagarantiranog servisiranja u vangarantnom roku je u skladu sa važećim zakonskim propisima i računa se od datuma kupovine aparata. Za taj period garantujemo rezervne dijelove u originalnoj ili jednakovrijednoj alternativnoj izvedbi pri čemu zadržavamo pravo promjene dizajna i boje.

Ukoliko reklamirate aparat, nazovite najbliži ovlašteni servis (vidjeti spisak ovlaštenih servisa).

Reklamacija treba da sadrži :

 • broj artikla,
 • serijski broj,
 • datum kupovine
 • tačnu adresu i broj telefona,
 • opis kvara.